Werkgever aansprakelijk stellen na arbeidsongeval

Werkgever aansprakelijkBent u betrokken geraakt bij een ongeval tijdens werktijd? Dan kunt u uw werkgever aansprakelijk stellen en een schadevergoeding claimen. Bij letselschade als gevolg van een bedrijfsongeval geldt de werkgeversaansprakelijkheid. In de meeste gevallen kunt u de werkgever aansprakelijk stellen voor letselschade op grond van schending van de zorgplicht.

Hebt u letselschade opgelopen als gevolg van een ongeval tijdens werktijd? Neem dan contact op met onze letselschade experts. Wij zullen uw werkgever aansprakelijk stellen en uw letselschade claimen. Dit doen wij gratis, waarbij wij er tevens er rekening mee houden de verstandhouding met uw werkgever niet te schaden. Dit hoeft ook niet, hij is immers verzekerd tegen letselschade door bedrijfsongevallen. Neem vandaag nog contact met ons op, dan gaan wij direct voor u aan de slag.

Stappenplan werkgever aansprakelijk stellen

Wanneer u als gevolg van een bedrijfsongeval letselschade hebt opgelopen, kunt u zoals gezegd uw werkgever aansprakelijk stellen voor uw letselschade. Hierbij kunt u de volgende stappen/vragen doornemen:

 1. Was er sprake van een bedrijfsongeval?
 2. Wat was de oorzaak van het ongeval tijdens werktijd?
 3. Is de arbeidsinspectie ingeschakeld door de werkgever?
 4. Wat is de geleden schade en of de nog te lijden schade?

Wanneer u bovenstaande vragen goed in kaart hebt, is de volgende stap uw werkgever aansprakelijke stellen. Hieronder zullen we iedere vraag/stap nader toelichten.

1) Was er sprake van een bedrijfsongeval?

Een werkgever aansprakelijk stellen voor een bedrijfsongeval kan als het ongeval tijdens werktijd heeft plaatsgevonden. Dat kan op de werkplek zelf zijn, bijvoorbeeld op kantoor, in een winkel of in het magazijn. De werkgever aansprakelijk stellen voor een ongeval met de auto, op de bouwplaats of bij derden is tevens mogelijk. Daarnaast tellen ongevallen gedurende de pauze ook mee als bedrijfsongeval, evenals ongevallen tijdens personeelsuitjes en dienstreizen. Voor ongevallen tijdens al deze situaties kunt u de werkgever aansprakelijk stellen.

Enkele voorbeelden van ongevallen tijdens werktijd, waarvoor u uw werkgever aansprakelijk kunt stellen, zijn:

 • Een bedrijfsongeval als gevolg van een niet goed functionerende machine.
 • Losliggende kabels waar u over struikelt.
 • U valt omdat een collega u een duw geeft.
 • Uitglijden door natte vloeren of gladheid.
 • Een valpartij vanaf een steiger, dak of ladder.

2) Wat was de oorzaak van het ongeval tijdens werktijd?

Behalve bovengenoemde voorbeelden van bedrijfsongevallen kunt u uw werkgever aansprakelijk stellen als er te weinig veiligheidsinstructies zijn of als een onveilige werkomgeving tot het ongeval heeft geleid. Heeft uw werkgever bijvoorbeeld geen beschermmiddelen, zoals handschoenen, een helm, gehoorbeschermers of werkschoenen met stalen neuzen aan u uitgereikt om bepaalde werkzaamheden veilig te verrichten en loopt u hierdoor letselschade op? Dan kunt u de werkgever aansprakelijk stellen. Gelden er bepaalde regels in een fabriek en houdt de werkgever geen of nauwelijks toezicht of de instructies worden nageleefd? Ook dergelijke situaties kunnen leiden tot een bedrijfsongeval waarbij werkgeversaansprakelijkheid van toepassing is. De werkgever heeft dan niet aan zijn zorgplicht voldaan, wat inhoud dat hij tekort is geschoten in zijn wettelijke plicht te zorgen voor een veilige werkomgeving. U kunt uw werkgever aansprakelijk stellen indien u hierdoor slachtoffer bent geworden van een bedrijfsongeval en u kunt schadevergoeding eisen.

Ligt de oorzaak van het ongeval tijdens werktijd bij u als werknemer zelf? Dan kunt u wel uw werkgever aansprakelijk stellen. Deze zal er dan echter alles aan doen om aan te tonen dat het bedrijfsongeval door uw eigen schuld is ontstaan. Er is sprake van eigen schuld bij een ongeval door bewuste roekeloosheid en/of opzet.

3) Is de arbeidsinspectie ingeschakeld?

Bij vrijwel elk ongeval tijdens werktijd is er sprake werkgeversaansprakelijkheid en kunt u uw werkgever dus aansprakelijk stellen voor uw letselschade. Ter compensatie van deze schade kunt u schadevergoeding eisen. Bij ernstige bedrijfsongevallen is de werkgever tevens verplicht om de Arbeidsinspectie in te schakelen. Doet hij dit niet, dan mag u dit als werknemer zelf doen. Doe dit zeker, want het wordt hierdoor makkelijker uw werkgever aansprakelijk te stellen.

De Arbeidsinspectie onderzoekt het bedrijfsongeval en maakt een proces-verbaal op. Dit is voor de verdere afhandeling een belangrijk bewijsstuk. Als uit het onderzoek van de Arbeidsinspectie blijkt dat de werkgever de Arbo-wet heeft overtreden, dan is voor het bedrijfsongeval werkgeversaansprakelijkheid in de meeste gevallen een gegeven. De werkgever aansprakelijk stellen en een letselschadevergoeding eisen leidt in dat geval vaak tot minder discussie over de aansprakelijkheid. Daarnaast kan de werkgever eveneens een boete krijgen op grond van het onderzoek.

Wanneer moet de Arbeidsinspectie ingeschakeld worden?

 • Wanneer een werknemer dermate ernstige verwondingen door het bedrijfsongeval heeft opgelopen dat hij in het ziekenhuis moet worden opgenomen en daar tevens moet blijven.
 • Wanneer een werknemer door het ongeval tijdens werktijd blijvend invalide raakt.
 • Wanneer een werknemer overlijdt.

Heeft u als werknemer letsel opgelopen als gevolg van een bedrijfsongeval? Wij gaan op basis van de feiten uw werkgever aansprakelijk stellen en claimen de vergoeding waar u recht op heeft.

4) Wat is de geleden schade of de nog te lijden schade?

Wanneer u als werknemer letselschade door een bedrijfsongeval oploopt, kunt u uw werkgever aansprakelijk stellen voor de reeds geleden en nog te lijden schade. U krijgt vrijwel altijd met extra (soms hoge) kosten te maken. Deze kosten wilt u natuurlijk vergoed hebben. Daarom is het van belang direct onze juristen in te schakelen. Wij zullen dan uw werkgever aansprakelijk stellen en een schadevergoeding eisen; een vergoeding voor al uw kosten. Van belang is dat wij alle kosten meenemen in de schadevergoeding. Daarom is het maken van een schadeoverzicht een belangrijk aspect bij het claimen van letselschade. In het overzicht worden alle kosten en gemiste inkomsten opgenomen waarmee u te maken krijgt. U kunt hierbij denken aan kosten als:

 • Medische kosten die niet of niet meer worden vergoed door uw zorgverzekeraar.
 • Kosten die u moet maken voor uw herstel, revalidatie en nazorg.
 • Reis- en vervoerskosten. Bijvoorbeeld omdat u wekelijks onder behandeling van een arts blijft staan en u extra kosten moet maken om daar te komen.
 • Kosten die u moet maken voor eventuele hulpmiddelen. De werkgever aansprakelijk stellen zorgt ervoor dat zijn verzekering deze kosten zal vergoeden.
 • Kosten waarmee u te maken krijgt als uw woning aangepast moet worden.
 • Inkomensderving. Met andere woorden, verlies van loon omdat u niet meer (volledig) kunt werken.
 • Verlies van andere inkomsten.
 • Kosten die u moet maken voor het verkrijgen van ander werk.
 • Smartengeld, ofwel een schadevergoeding voor het leed dat u is overkomen, waardoor u misschien minder levensvreugde ervaart.
 • Kosten voor rechtsbijstand.

Om ervoor te zorgen dat alle kosten worden vergoed, is het van belang dat deze allemaal goed in kaart worden gebracht. Uw werkgever aansprakelijk stellen na een bedrijfsongeval? Neem gerust contact met ons op.

5) De laatste stap: uw werkgever aansprakelijk stellen

Hebt u een bedrijfsongeval gehad en is uw werkgever aansprakelijk? Dan kunt u uw werkgever aansprakelijk stellen voor de geleden schade. U kunt dit zelf doen of met behulp van een letselschadejurist. Het inschakelen van een gespecialiseerd letselschadebureau is een uitstekende keuze als u wilt krijgen waar u recht op heeft. Bovendien kost het u niets, de verzekeraar van uw werkgever betaalt de rekening.

Het opstellen van een aansprakelijkstelling is voor de meeste werknemers geen dagelijkse bezigheid. Ook het bepalen van de totale schadeomvang valt vaak niet mee, zeker niet als u gecompliceerd letsel hebt opgelopen. De partij die uw schadevergoeding moet betalen is in de meeste gevallen niet de werkgever zelf, maar diens verzekeringsmaatschappij. Zij beschikken over kennis waarover u misschien zelf niet beschikt en zij hebben hun eigen medische en juridische experts. Een verzekeringsmaatschappij wil zo min mogelijk letselschade uitkeren, waardoor de kans bestaat dat u te weinig schadevergoeding krijgt. Hebt u uw werkgever aansprakelijk gesteld maar erkent deze geen aansprakelijkheid? Het gevolg kan zijn dat u een civiele procedure moet starten om via de rechter schadevergoeding te vorderen.

Het is dus van belang om tijdig een letselschade expert in te schakelen. Wij helpen u in de regio Amsterdam en stellen uw werkgever aansprakelijk en zorgen dat deze zijn werkgeversaansprakelijkheid erkent. Wij zorgen ervoor dat u wel krijgt waar u recht op heeft, terwijl u zich richt op uw herstel.