Werkgeversaansprakelijkheid

WerkgeversaansprakelijkheidEen ongeval tijdens werktijd, dus ook een auto-ongeluk, noemen we een bedrijfsongeval en valt onder de werkgeversaansprakelijkheid. Bent u slachtoffer van een bedrijfsongeval en heeft u hierbij letselschade opgelopen? Dan kunt u uw werkgever aansprakelijk stellen.

Een ongeluk zit in een klein hoekje. Dit geldt ook voor een ongeval tijdens werktijd. De verzekeraars van werkgevers proberen in eerste instantie vaak onder de werkgeversaansprakelijkheid en een verplichting tot schadevergoeding uit te komen. Laat u daarom altijd gratis bijstaan door één van de deskundige juristen van B&O Letselschade. Wij kennen de ins en outs van werkgeversaansprakelijkheid en helpen u graag uw letselschade door een bedrijfsongeval te verhalen.

Wanneer geldt de werkgeversaansprakelijkheid?

Een bedrijfsongeval kan in vrijwel alle beroepen voorkomen, maar vooral ongevallen in de bouw en de industrie komen helaas vaak voor. Niet alleen als gevolg van een ongeval tijdens werktijd kan een werknemer letselschade lijden. De werkgeversaansprakelijkheid geldt tevens voor:

  • Een beroepsziekte, een ziekte die geleidelijk ontstaat door de werkomstandigheden of door het werk dat de medewerker dagelijks verricht. Een burn-out is hier een voorbeeld van.
  • Schade aan goederen van een werknemer.
  • Aantasting in de eerbaarheid van de werknemer.
  • Schade ontstaan tijdens het werk bij derden.
  • Letselschade door derden (bijvoorbeeld door een collega).
  • Letselschade door eigen schuld, met uitzondering van aantoonbare opzet en/of roekeloosheid.

Ook voor dit soort letselschade geldt dus de werkgeversaansprakelijkheid. Een werknemer kan zijn werkgever aansprakelijk stellen en schadevergoeding eisen.

Werkgeversaansprakelijkheid; is werkgever altijd aansprakelijk?

Op iedere werkgever rust de werkgeversaansprakelijkheid bij bedrijfsongevallen. In beginsel is de werkgever altijd aansprakelijk voor letselschade geleden door een werknemer als gevolg van een ongeval tijdens werktijd. De werkgever moet dus schadevergoeding betalen, ofwel de letselschade van zijn werknemer vergoeden, indien deze bij de uitoefening van zijn werkzaamheden schade lijdt, doordat:

  • De werkgever niet of niet voldoende veiligheidsmaatregelen heeft genomen.
  • De werkgever niet of niet voldoende veiligheidsinstructies heeft gegeven en tevens geen controle heeft gehouden op naleving hiervan.

We noemen dit de zorgplicht van de werkgever. Hij dient ervoor te zorgen dat zijn medewerkers in een veilige omgeving kunnen werken. De werkgever moet zodoende tegen de gevaren die hem bekend zijn de vereiste maatregelen nemen. Heeft hij dit niet gedaan op het moment dat het gevaar tot letselschade leidt, terwijl dit (gedeeltelijk) voorkomen had kunnen worden, dan is hij aansprakelijk. Hier geldt dus de werkgeversaansprakelijkheid. In deze gevallen kan de werknemer zijn werkgever aansprakelijk stellen.

De werkgeversaansprakelijkheid geldt niet alleen voor de werknemers die in loondienst werken, maar ook voor onder meer leerlingen, stagiaires, freelancers en thuiswerkers.

Bij wie ligt de bewijslast?

Een medewerker die schadevergoeding eist voor zijn letselschade als gevolg van een bedrijfsongeval zal zijn werkgever aansprakelijk moeten stellen. De medewerker zal verklaren dat het letsel tijdens de uitoefening van zijn werkzaamheden is ontstaan en dus valt onder de werkgeversaansprakelijkheid. De werkgever kan in zijn verweer stellen dat dit niet het geval is en er dus geen sprake is van werkgeversaansprakelijkheid. De medewerker zal dan met bewijzen moeten komen dat het ongeval wel degelijk tijdens werktijd plaatsvond. Als inderdaad blijkt dat het letsel tijdens de uitoefening van de werkzaamheden is ontstaan, komt de bewijslast bij de werkgever te liggen. Deze moet dan aantonen dat hij aan zijn zorgplicht heeft voldaan. Of hij moet bewijzen dat opzet en/of roekeloosheid van de werknemer het ongeval tijdens werktijd heeft veroorzaakt, waardoor de werkgeversaansprakelijkheid vervalt.

Letselschade ontstaan bij aankomst of vertrek op het werkterrein, tijdens de pauze, door een collega of bij werkzaamheden waarvoor geen opdracht was gegeven, vallen tevens onder het begrip: ‘Uitoefening van de werkzaamheden’. In veel gevallen is er ook sprake van werkgeversaansprakelijkheid bij ongevallen tijdens personeelsuitjes en door de werkgever georganiseerde feestavonden en/of sportdagen.

Schadevergoeding ongeval tijdens werktijd

Bij letselschade als gevolg van een bedrijfsongeval heeft de werknemer recht op schadevergoeding. Hiervoor dient hij dan wel zijn werkgever aansprakelijk te stellen. De werkgeversaansprakelijkheid geldt zowel voor lichamelijke als voor psychische letselschade. De letselschadevergoeding omvat daardoor een vergoeding voor materiële schade evenals een vergoeding voor immateriële schade. Immateriële schadevergoeding is beter bekend als smartengeld.

De meeste werkgevers zijn verzekerd tegen letselschade door een bedrijfsongeval. Het is niet verplicht in Nederland, maar het wordt wel sterk aangeraden, omdat in sommige gevallen een schadevergoeding tot hoge bedragen kan oplopen. Helemaal wanneer een werknemer door het bedrijfsongeval volledig arbeidsongeschikt raakt.

Wanneer een werkgever aansprakelijk stellen?

Als een medewerker letselschade heeft opgelopen door een ongeval tijdens werktijd, is het logisch dat de gezondheid op de eerste plaats komt en dat er niet gelijk gedacht wordt aan schadevergoeding. De juristen van ons letselschadebureau snappen dat u niet direct na het bedrijfsongeval staat te springen om uw werkgever aansprakelijk te stellen. Het is vaak nog niet duidelijk wat het opgelopen letsel voor gevolgen heeft op de langere termijn. Vaak wordt gedacht dat het wel meevalt. Daarnaast zijn de meeste werknemers ook wat huiverig om, met het oog op de ‘goede’ verstandhouding, hun eigen werkgever op de werkgeversaansprakelijkheid te wijzen, ook al is het diens verzekeringsmaatschappij die de schadevergoeding moet betalen.

Toch is het van belang niet te lang te wachten met aansprakelijk stellen van uw werkgever. Hoe langer het bedrijfsongeval is geleden, hoe moeilijker het wordt om te bewijzen wat er is gebeurd. Ook dient te worden voorkomen dat de verzekeraar zich op verjaring van de vordering kan beroepen. Binnen vijf jaar na het bekend worden van de letselschade en de oorzaak moet de aansprakelijkstelling en vordering tot schadevergoeding zijn ingediend.

Schadevergoeding & de Belastingdienst

Ook beroepsziekten vallen onder de werkgeversaansprakelijkheid. De werknemer kan een schadevergoeding claimen voor zijn opgelopen letselschade. Of een schadevergoeding belast is of niet verschilt per vergoeding.

  • Onbelaste schadevergoeding. Een letselschadevergoeding ter dekking van verlies van eigendommen en gemaakte kosten van de werknemer is volledig onbelast. Ook een immateriële schadevergoeding voor toegebracht leed, ofwel smartengeld is onbelast.
  • Belaste schadevergoeding. Een letselschadevergoeding wegens overlijden of invaliditeit van de medewerker als gevolg van het ongeval tijdens werktijd is onbelast tot een bedrag van drie maanden loon, inclusief vakantietoeslag. Wordt er meer uitgekeerd, dan wordt over het meerdere belasting geheven.

Gratis hulp bij letselschade door werkongeval

Wanneer u als werknemer betrokken raakt bij een bedrijfsongeval en als gevolg hiervan letselschade oploopt, doet u er verstandig aan altijd de expertise van een letselschadejurist in te schakelen. De letselschade juristen van B&O Letselschade helpen u gratis bij het aantonen van werkgeversaansprakelijkheid en het claimen van letselschade. Onze kosten worden meegenomen in de totale schadevergoeding. De verzekeraar betaalt, het kost u dus niets. Bovendien zullen wij er alles aan doen om de goede relatie tussen u en uw werkgever in stand te houden.

Blijf niet zitten met letselschade als gevolg van een ongeval tijdens werktijd. Wij stellen uw werkgever aansprakelijk en claimen waar u recht op heeft.